PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., so sídlom: Štúrova 13, 811 02 Bratislava, IČO: 36 367 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 40982/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0903 716 415, emailom na office@advocatus.sk, alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia, Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby našim klientom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

V akom rozsahu spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä v rozsahu:

  • základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo;
  • kontaktné údaje – adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo; a
  • informácie získané prostredníctvom e-mailu, poskytnuté v písomnej forme.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytnutí právnych služieb

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytnutí právnych služieb uzavretej medzi nami ako prevádzkovateľom a Vami – klientom ako dotknutou osobou podľa zák. č. 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii v znení neskorších predpisov; právnym základom spracovávania je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (a v prípade osobitných kategórií osobných údajov čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností ako prevádzkovateľa, ktoré nám vyplývajú ako advokátovi z právnych predpisov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, pri vymáhaní pohľadávok, za účelom priameho marketingu (v prípade, ak ste našim klientom) alebo za účelom ochrany bezpečnosti našej webovej stránky a eliminácie prípadných pokusov o narušenie jej bezpečnosti. Právnym základom spracovávania je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade spracovávania osobitných kategórií osobných údajov je právnym základom čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely plnenia našich povinností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných a stavovských predpisov, napríklad za účelom archivácie obchodných dokumentov a účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o účtovníctve"). Osobné údaje našich zamestnancov spracúvame a uchovávame v súlade so Zákonníkom práce a osobitnými predpismi. Právnym základom spracovávania je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V prípade spracovávania osobitných kategórií osobných údajov je právnym základom čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR.

Spracovávanie osobných údajov za účelom marketingu

Na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponuky našich služieb. E-mailové správy Vám budú zasielané v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z o reklame v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracovávania je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ako aj osobné údaje iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, našim účtovným poradcom, spolupracujúcim advokátom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb. V obmedzenej miere, v prípade existencie výnimiek z povinnosti mlčanlivosti, sme za splnenia podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi a stavovskými predpismi stanovenej doby na ich uchovávanie, na dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovávania.

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Ak do roka nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, Vaše osobné údaje budú z našich systémov vymazané.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy, najmenej však po nevyhnutnú dobu uchovávania v zmysle zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať počas doby, na ktorú ste nám udelili súhlas, nie však dlhšie, než do jeho odvolania.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V zmysle čl. 15 GDPR máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame. Vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným za účelom poskytovania právnych služieb máte dané právo len v prípade, že ste našim klientom.

V zmysle čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Vašej žiadosti o opravu osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR. V prípade, ak sú osobné údaje spracovávané za účelom poskytovania právnych služieb, Vaše právo na vymazanie je obmedzené v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných a stavovských predpisov.

V prípade existencie niektorého z dôvodov v zmysle čl. 18 ods. 1 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov. Za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Na základe Vašej žiadosti sme povinní umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom poskytovania právnych služieb, sme oprávnení Vašu žiadosť o prenos osobných údajov odmietnuť.

V zmysle čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Právo namietať proti spracovávaniu však nemáte v prípade, ak Vaše osobné údaje spracovávame za účelom poskytovania právnych služieb. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne alebo nezákonne, kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Súbory cookies a ich využitie

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie a môžu sa využívať aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo Vašom internetovom prehliadači. Tieto súbory používame pre identifikáciu Vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky Vám lepšie prispôsobiť. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na Vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú Váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Používame tieto cookies:

  • XSRF-TOKEN – poskytuje ochranu pred cross-scripting útokom.
  • advocatussk_session – Zachováva stav relácie návštevníka počas návštevy stránky.
  • accepted-cookies – Zachováva informáciu o akceptovaní používania cookie súborov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo môže skončiť ich aktuálnosť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke https://www.advocatus.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

decoration
logo-footer
© Jančo a partneri 2024

Používame na našich stránkach cookies, aby sme zefektívnili Vašu prácu s našou webovou lokalitou.

Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím.

Informácie o používaných cookies nájdete tu.

OK